VYŠŠIE PLATY SI UČITELIA ZASLÚŽIA. Diskutujme však aj o podmienkach, v ktorých učitelia a učiteľky vykonávajú svoju profesiu a o kvalite vzdelávania, ktorú poskytujú. 

Kým sa vláda nevie dohodnúť, učitelia a učiteľky zostávajú bez adekvátneho ohodnotenia. Problémy, ktorým pedagógovia v školstve čelia by sa však nemali zužovať len na jedinú tému zvyšovania ich platov. Bezpochyby si vyššie platy zaslúžia, najmä ak nástupný plat učiteľa nie je ani na úrovni priemernej mzdy na Slovensku. Zároveň je však nutné zlepšiť prostredie, v ktorom učitelia a učiteľky vyučujú naše deti a zabezpečiť, aby toto prostredie prispievalo k duševnému zdraviu detí aj ich vyučujúcich, či aby kvalita a obsah vzdelávania korešpondovali s požiadavkami súčasnosti. 

Progresívne Slovensko si uvedomuje, že kvalitné školstvo je výsledkom pôsobenia dostatočné kvalifikovaných, spokojných učiteľov a učiteliek, ktorí majú vyhovujúce pracovné podmienky a dostatok priestoru na oddych a osobný rozvoj, ktorý by učiteľov motivoval k vzdelávaniu a zavádzaniu inovácií do vzdelávacieho procesu. 

Zle zaplatených, unavených, frustrovaných učiteľov veľmi ťažko motivujeme k zmenám. 

Zároveň si uvedomujeme, že ak nezvýšime spoločenský status učiteľa, naďalej bude pretrvávať nezáujem mladých perspektívnych ľudí o učiteľské povolanie, čo už teraz spôsobuje absenciu viac ako 1000 pedagógov najmä na západnom Slovensku, kde z učiteľského platu nie je možné uživiť rodinu.

Preto sme pripravili učiteľský balík, ktorý navrhuje opatrenia v troch kľúčových oblastiach, ktoré povedú k zvýšeniu statusu profesie učiteľa/učiteľky a tým sekundárne k zvýšeniu kvality vzdelávania – atraktívne finančné ohodnotenie, zlepšenie pracovných podmienok a podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň.

 

1. OBLASŤ  - FINANČNÉ BENEFITY

 

 • Atraktívne a adekvátne ohodnotiť pedagogických zamestnancov

Mzdové́ ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov by malo byť  dostatočne vysoké́ pre všetkých, aby bolo atraktívne aj pre učiteľov v lokalitách s vyššími priemernými životnými nákladmi. Mala by však zotrvať̌ určitá́ variabilita medzi platmi, či už  cez odmeny za nadpriemerne kvalitnú́ pracú a nadprácu, alebo zohľadnenie regionálnych rozdielov týkajúcich sa potrieb a životných nákladov. Je nutné vypracovať systém postupného a záväzného zvyšovania platov pedagogických zamestnancov do výšky priemeru OECD učiteľských platov v porovnaní s výškou platov pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním  v krajinách OECD. Zároveň musíme reflektovať monitorovaný predbežný nedostatok učiteľov v konkrétnych regiónoch a konkrétnych predmetoch a zaviesť selektívne kritériá, ktoré budú vedieť odmerať, do akej miery mzdový normatív dáva zriaďovateľom dostatok prostriedkov a priestoru na cielené zvyšovanie platov. 

 

 • Zaviesť kritériá odmeňovania nadpriemerne kvalitnej práce 

Súčasný systém príplatkov ku mzde je podmienený absolvovaním ďalšieho vzdelávania zamestancov, čo však nevypovedá o úrovni skvalitnenia ich práce. Okrem toho namiesto tímovej spolupráce podporuje súťaživosť a nepredchádza platovému zvýhodňovaniu učiteľov a učiteliek, ktorí svoju prácu nevykonávajú kvalitne. 

Je potrebné zmeniť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Systém určovania kvality a indikátory kvality práce by si mala škola nastaviť̌ sama v rámci nastavenia vlastných priorít a autoevaluačného procesu. 

 

 • Zaviesť náborový príplatok

Ak chceme dosiahnuť, aby sa o pozíciu učiteľa uchádzali učitelia a učiteľky v regiónoch s vyššími životnými nákladmi, alebo aby motivovali mladých začínajúcich učiteľov a učiteľky, musíme im k tomu vytvoriť podmienky. Zavedenie náborového príplatku podmieneného napr. zotrvaním na mieste po dobu 3-5 rokov je jedným z motivačných nástrojov a opatrení na zvýšenie statusu učiteľa, ktorý by finančne zabezpečoval štát na žiadosť zriaďovateľa. 

 

 • Poskytovať nájomné bývanie, alebo príspevok na zabezpečenie bývania pre pedagogických zamestnancov 

Jedným z motivačných nástrojov, ako motivovať pedagogických zamestnancov uchádzaniu sa o zamestnanie v mestách a obciach, kde zápasíme s ich nedostatkom, je možnosť zabezpečiť im plnohodnotné bývanie. Poskytnutím nájomného bytu, alebo formou príplatku na bývanie odstupňovaného podľa nákladov na bývanie v danom regióne môžeme zabezpečiť nielen elimináciu ich nedostatku, ale aj motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa o toto povolanie uchádzali, resp. aby neodchádzali zo Slovenska, či migrovali za prácou. 2. OBLASŤ - ZLEPŠENIE PRACOVNÝCH PODMIENOK

 

 • Zjednotiť základný nefinančný balík benefitov pre všetkých zamestnancov v školstve

Alebo vyčleniť pre riaditeľov a riaditeľky škôl finančné prostriedky, ktoré by boli využité účelovo na zabezpečenie nefinančných benefitov. Na úrovni štátu by základný nefinančný balík mal obsahovať možnosť bezplatného očkovania, povinný rekondičný pobyt pre zamestnancov školstva, bezplatný vstup do knižníc, či bezplatný internet. 

 

 • Zaviesť tzv. Cafeteria systém pre zamestnancov a zamestnankyne školstva

Ide o zoznam zamestnaneckých výhod, benefitov pre zamestnancov, z ktorých si zamestnanec môže zvoliť v rámci stanoveného limitu práve tie benefity, ktoré́ sú́ pre neho najväčšou hodnotou. Prostredníctvom tohto systému si môže každý́ zamestnanec optimalizovať̌ čerpanie zamestnaneckých výhod podľa toho, čo osobne preferuje, napr.“sick day“ – 2 dni voľna v prípade choroby bez nutnosti PN, 2 dni plateného voľna na rehabilitáciu, možnosť umiestnenia dieťaťa do firemnej škôlky, príspevok na zdravotnú starostlivosť, zdravotné poistenie hradené zamestnávateľom, bezúročná finančná pôžička pre pedagogických a odborných zamestnancov, príspevok na wellness pobyt a pod. 

 

 • Vybudovať podporné siete pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl so zriadením linky pomoci

Na predchádzanie odchodu učiteľov a učiteliek z povolania je zamerané opatrenie budovania podporných sietí v gescii MŠVVaŠ, ktoré by mali byť zamerané na predchádzanie vyhorenia, z dôsledku stresu, či psychickej záťaže pri výkone povolania.  prieskume inštitútu Konvalinka z roku 2021 uviedlo až 26 % zapojených učiteľov, že sa počas tohto školského roka u nich objavili príznaky vyhorenia. Slovenskí učitelia tiež uviedli, že v tomto období uvažovali o odchode z profesie.

 

 • Modernizovať pracovné prostredie a materiálno – technické vybavenie

Zastaralé vybavenie a prostredie v našich školách nezodpovedná moderným nárokom na vybavenie v 21.storočí. Vo viacerých školách absentujú laboratória, technické vybavenie, IKT, žiaci a žiačky trávia svoj čas v neestetickom a zastaralom prostredí bez edukačných pomôcok. 

 

 • Vytvoriť programy prevencie ochrany duševného i fyzického zdravia a aplikovať v praxi intervenčné programy eliminácie stresu

Cieľom opatrení je redukovať negatívne psychosociálne faktory na zdravie a duševnú pohodu zamestnancov školstva, ktoré nepriamo ale zásadne vplývajú na kvalitu výkonu učiteľov a učiteliek a pozitívnu klímu na pracovisku. Ide o programy zdravia, ktoré by si mala každá inštitúcia mala vytvoriť podľa svojich možností  (odpočinkové zóny, fitness, školenia na zvládanie stresu.. ), ale aj zavedenie supervízie, mentoringu, inštruktážnych programov na komunikáciu a asertivitu, pravidelných povinných zážitkových programov na elimináciu faktorov pracovného stresu a teambilding, možnosť bezplatného využívania služieb centier duševného zdravia, právnej a psychologickej ochrany a pod. 

 

 • Vytvoriť odborné podporné tímy na  mikroregionálnej úrovni 

Pri súčasnom trende zavádzania inkluzívneho vzdelávania je nevyhnutné zabezpečiť okamžitú podporu všetkým pedagogickým zamestnancom v podobe zvýšenia počtu pedagogického personálu v triedach, zníženia počtu detí v triedach, zvýšenia počtu asistentov učiteľa, pomocných vychovávateľov, špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, odborných zamestnancov a i.

 

3. OBLASŤ  - PODPORA VZDELÁVANIA

 

 • Zvýšiť podiel pedagogickej praxe od 1. ročníka VŠ 

Cieľom opatrenia je pripraviť učiteľov a učiteľky, ktorí budú mať nielen teoretické základy ako vyučovať, ale v rámci absolvovania štúdia získajú požadované zručnosti ako vyučovať. Pre účely zavedenia praxe od prvého ročníka VŠ bude nutné novelizovať zákon č. 138/2019 Z. Z a v rámci kariérneho systému zaviesť špecializovanú pozíciu cvičného učiteľa, ktorým by sa mal znížiť počet hodín priamej vyučovacej povinnosti, aby sa im vytvoril priestor pre prácu so študentmi. Zároveň je nevyhnutné, aby prostriedky na prax cvičným školám boli VŠ vyplácané ako rozpočtový balík, ktorý cvičná škola vyplatí samotným cvičným učiteľom podľa počtu zrealizovaných rozborov. Obe inštitúcie by mali dostávať aj určitý podiel príspevku navyše na režijné a administratívne náklady. 

 

 • Podporiť pôsobenie excelentných učiteľov z regionálneho školstva v študijných programoch učiteľstva 

Je dôležité, aby sa na príprave budúcich učiteľov podieľali aj učitelia z regionálneho školstva, ktorí boli identifikovaní ako excelentní ( cez spoluprácu na výskumoch, návrhy ŠSI a pod.)  a spolu s VŠ učiteľmi tak rozvíjali ich didaktické myslenie a zručnosti. Zároveň by mala spolupráca fungovať aj opačne, prostredníctvom fungovania VŠ excelentných učiteľov v regionálnom školstve. Na to je potrebné vytvoriť legislatívne pravidlá pre zamestnávanie excelentných učiteľov a učiteliek flexibilnými formami s atraktívnou finančnou odmenou. 

 

 • Zabezpečiť pre školy vyšší rozpočet na profesijný rozvoj 

V súčasnosti dostávajú školy v rámci normatívneho financovania aj príspevok na ďalšie vzdelávanie učiteľov. Tento príspevok je však potrebné vyňať z normatívneho financovania a presunúť do nenormatívneho financovania vo forme nárokovateľného, účelovo viazaného príspevku na profesijný rozvoj. Výšku príspevku je potrebné odvodiť od reálnych nákladov škôl na profesijný rozvoj ich zamestnancov. 

 

 • Navýšiť počet dní na profesijný rozvoj 

V súčasnosti zákon č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch uvádza povinnosť̌ uvoľniť̌ zamestnancov na 5 pracovných dní s cieľom profesijného rozvoja. Tento počet dní by sa mal v zákone navýšiť̌, napr. o ďalších 5 dni. Aby sa predišlo nadmernému suplovaniu, a teda neodbornej výučbe, toto navýšenie voľna určeného na profesijný rozvoj možno realizovať aj vyčlenením niektorých hodín v rozvrhu učiteľa či tímu učiteľov, počas ktorých sa budú venovať svojmu profesijnému rozvoju (nielen nevyhnutne na externe organizované aktivity profesijného rozvoja, ale aj na samoštúdium). 

 

 • Zaviesť platené študijné voľno

V dlhodobom horizonte, po implementovaní́ ostatných navrhovaných zmien, a teda po celkovom zvýšení kvality vzdelávacieho systému (napr. 10-15 rokov) by bolo prínosné zaviesť cez legislatívnu zmenu (zákon č. 138/2019 Z. z.) možnosť každých 10 rokov absolvovať platené študijné voľno pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov na jeden polrok, ktorý by mali stráviť profesijným rozvojom. V prípade špeciálnych pedagógov, ktorí by si chceli zmeniť svoju kvalifikáciu cez rozširujúce štúdium na výučbu v hlavnom vzdelávacom prúde, alebo naopak, by platené študijné voľno malo trvať až rok, počas ktorého by mohli absolvovať skrátený typ rozširujúceho štúdia dennou formou. Absolvovanie plateného študijného voľna by však malo byť naviazané na povinnosť pracovať u svojho zamestnávateľa aspoň dva ďalšie roky, v opačnom prípade musí zamestnanec spätne vyplatiť mzdu vyplácanú počas plateného študijného voľna. Existencia plateného študijného voľna bude mať veľké nároky na rozpočet škôl. Mal by byť preto prijatý systém dotácií zo štátneho rozpočtu na jeho realizáciu, aby pedagogický a odborný zamestnanec dostával plnú mzdu počas tohto obdobia priamo od svojho zamestnávateľa. VŠ by mohli s týmto cieľom vytvoriť možnosti skrátených programov určených pre týchto zamestnancov, prípadne umožniť im zúčastniť sa na akýchkoľvek študijných programoch učiteľstva. Mali by byť tiež vytvorené možnosti stáží v zahraničí.