Ďakujeme, že podporujete petíciu Progresívneho Slovenska za zvýšenie platov učiteľov a učiteliek.

Vyššie platy si učitelia zaslúžia. Diskutujme však aj o podmienkach, v ktorých učitelia a učiteľky vykonávajú svoju profesiu a o kvalite vzdelávania, ktorú poskytujú.

Pripravili sme UČITEĽSKÝ BALÍK, ktorý navrhuje opatrenia v troch kľúčových oblastiach, ktoré povedú k zvýšeniu statusu profesie učiteľa/učiteľky a tým sekundárne k zvýšeniu kvality vzdelávania – atraktívne finančné ohodnotenie, zlepšenie pracovných podmienok a podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov a zamestnankýň.

Viac informácií o súbore opatrení nájdete TU. 

 


 

Ak ste tak doposiaľ neurobili, stále môžete podporiť našu iniciatívu podpisom.

Sme štvrtá najhoršia krajina z hľadiska pomeru platov učiteľov a učiteliek k platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v rámci krajín OECD. 

Tento rok môžeme očakávať  zhoršenie finančnej situácie učiteľov a učiteliek a to i napriek 3 % nárastu miezd od júla 2022, keďže predpokladaná inflácia je vo výške 8,5 %. Platy nastupujúcich učiteľov sú na úrovni 790 eur v čistom, čo znamená ani nie na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve.

Súčasná situácia je dramatickejšia o to viac, že aktuálne musí školstvo čeliť akútnemu nedostatku učiteľov a učiteliek na primárnom stupni a učiteľov prírodných vied. Podľa analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky by malo v roku 2022 chýbať na slovenských školách 1 300 učiteliek a učiteľov. V roku 2025 to má byť až 8 600.

Mnoho kvalifikovaných učiteľov je v dôchodkovom veku a mladí perspektívni vyučujúci radšej odchádzajú, ako by si mali hľadať ďalší vedľajší príjem, ak chcú vykonávať učiteľské povolanie. 

Pokiaľ Vláda SR okamžite nepristúpi k plošnému navýšeniu učiteľských platov, na základe aktuálne dostupných prognóz môžeme očakávať, že ekonomická situácia učiteliek a učiteľov sa bude naďalej zhoršovať. To môže spôsobiť problémy udržať učiteľky a učiteľov v školách a prilákať do školstva nových ľudí. 

 

Žiadame Vládu SR, aby bezodkladne:

  1. V štátnom rozpočte vyčlenila finančné prostriedky na plošné navýšenie platov učiteliek a učiteľov, vrátane nepedagogických zamestnancov o 10 %. 
  2. Urýchlene vypracovala systém postupného pravidelného a záväzného navyšovania platov do výšky priemeru OECD učiteľských platov v porovnaní s výškou platov pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním  v krajinách OECD.
  3. Zároveň vypracovala systém hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov, v ktorom budú zohľadnené regionálne rozdiely životných nákladov a odmeny za nadpriemerne kvalitnú prácu a nadprácu.
  4. Vypracovala a uviedla do praxe motivačné opatrenia s cieľom prilákať kvalifikovaný pedagogický personál na tie pozície, ktorých je v školstve nedostatok.
  5. Okamžite vyčlenila v rozpočte finančné prostriedky na modernizáciu prostredia a vybavenia škôl, tried, laboratórií a odborných učební, ktoré prispejú k zlepšeniu klímy v školstve.
  6. Vypracovala hĺbkovú analýzu potrieb pedagogického personálu podľa regiónov a na základe výstupov navrhla a implementovala opatrenia za účelom zlepšenia duševného zdravia učiteľov a učiteliek.

Zaslúžia si to!


Podporte výzvu Vašim podpisom!